Υπηρεσίες

Image 2452

Η RURAL CONNECT παρέχει συγκεκριμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής στους αδειοδοτημένους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους λιανικής της χώρας που καλύπτουν και τα τρία ακόλουθα επίπεδα υπηρεσιών  (Οι αναλυτικές προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών περιγράφονται στις σχετικές ενότητες της Προσφοράς Αναφοράς):

 • Υπηρεσίες Επιπέδου 1: Αφορούν υπηρεσίες Πρόσβαση σε Παθητικές Υποδομές και Ευκολίες Δικτύου.
 • Υπηρεσίες Επιπέδου 2: Αφορούν στην παροχή μισθωμένων γραμμών υψηλής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (Χωρητικότητα – Ethernet).
 • Υπηρεσίες Επιπέδου 3: Αφορούν στη διασύνδεση τελικών χρηστών τρίτων Παρόχων και μεταφορά της κίνησής τους σε ένα κεντρικό σημείο (Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση – Bitstream).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

Παθητικές Υποδομές

Αφορούν υπηρεσίες Πρόσβαση σε Παθητικές Υποδομές και Ευκολίες Δικτύου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι Πάροχοι μπορούν να αξιοποιούν το δίκτυο Οπτικών Ινών της RURAL CONNECT μέσω των υπηρεσιών Ζεύγους Οπτικών Ινών προκειμένου να αναπτύξουν το δικό τους δίκτυο ή να καλύψουν ανάγκες πελατών τους προσθέτοντας τα αναγκαία στοιχεία ενεργού εξοπλισμού. Η πρόσβαση σε παθητικές υποδομές αφορά κυρίως το δίκτυο οπισθόζευξης και τους ακραίους κόμβους αυτού. Το ζεύγος οπτικών ινών παρέχεται μεταξύ του Κόμβου Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ) και του RIX και μέχρι το Σημείο Παρουσίας (Σ/Π) του Τελικού Χρήστη ή του Παρόχου εντός της περιοχής κάλυψης του ΚΠΣΠ.

ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες ζεύγους οπτικών ινών παρέχονται σε όλο το εύρος του οπτικού δικτύου οπισθόζευξης της RURAL CONNECT και είναι οι ακόλουθες:

 • Fiber IRU RIX: Υπηρεσία μακροχρόνιας διάθεσης Ζεύγους Οπτικών Ινών (IRU) που αφορά στη διασύνδεση μεταξύ του ΚΠΣΠ οικισμού (που καλύπτεται με οπτικό δίκτυο οπισθόζευξης) με το οικείο RIX.
 • Fiber IRU ΚΠΣΠ: Υπηρεσία μακροχρόνιας διάθεσης Ζεύγους Οπτικών Ινών (IRU) που αφορά στη διασύνδεση δύο ακραίων σημείων του δικτύου δηλαδή δύο κόμβων Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας ΚΠΣΠ (που καλύπτονται με οπτικό δίκτυο οπισθόζευξης).
 • Fiber RIX: Υπηρεσία βραχυχρόνιας διάθεσης Ζεύγους Οπτικών Ινών που αφορά στη διασύνδεση μεταξύ του ΚΠΣΠ οικισμού (που καλύπτεται με οπτικό δίκτυο οπισθόζευξης) με το οικείο RIX.
 • Fiber ΚΠΣΠ: Υπηρεσία βραχυχρόνιας διάθεσης Ζεύγους Οπτικών Ινών που αφορά στη διασύνδεση δύο ακραίων σημείων του δικτύου δηλαδή δύο κόμβων Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας ΚΠΣΠ (που καλύπτονται με οπτικό δίκτυο οπισθόζευξης).
 • Fiber IRU ΣΠ: Υπηρεσία μακροχρόνιας διάθεσης Ζεύγος Οπτικών που αφορά στη διασύνδεση μεταξύ ενός Σημείου Παρουσίας (Σ/Π) του Τελικού Χρήστη ή (Σ/Π) Παρόχου που βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης του ΚΠΣΠ στον οικισμό (που καλύπτεται με οπτικό δίκτυο οπισθόζευξης) με το οικείο RIX.
 • Fiber ΣΠ: Υπηρεσία βραχυχρόνιας διάθεσης Ζεύγος Οπτικών που αφορά στη διασύνδεση μεταξύ ενός Σημείου Παρουσίας (Σ/Π) του Τελικού Χρήστη ή (Σ/Π) Παρόχου που βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης του ΚΠΣΠ στον οικισμό (που καλύπτεται με οπτικό δίκτυο οπισθόζευξης) με το οικείο RIX.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για την παροχή ζεύγους Οπτικών Ινών, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση μεταξύ RURAL CONNECT και Παρόχου.
 • Ο Πάροχος να λαμβάνει ήδη την υπηρεσία Φιλοξενίας στην περίπτωση που η υπηρεσία εμπλέκει τον Οπτικό Κατανεμητή ODF της RURAL CONNECT στον Περιφερειακό Κόμβο Διασύνδεσης Νησίδας (RIX) της περιοχής κάλυψης του συγκεκριμένου ΚΠΣΠ
 • Να μπορεί να δοθεί η υπηρεσία κατόπιν μελέτης εφικτότητας που θα εκπονεί η RURAL CONNECT
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Παροχή Ζεύγους Οπτικών Ινών Μακροχρόνιας Χρήσης IRU που αφορά τις υπηρεσίες Fiber IRU RIX, Fiber IRU ΚΠΣΠ και Fiber IRU ΣΠ.
 • Παρέχονται για περίοδο δέκα (10) ετών από την παράδοση της υπηρεσίας.
Παροχή Ζεύγους Οπτικών Ινών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που αφορά τις υπηρεσίες Fiber RIX, Fiber ΚΠΣΠ και Fiber ΣΠ.
 • Παρέχεται με ελάχιστη παραμονή δώδεκα (12) μήνες από την παράδοση της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία αφορά στην παροχή Μικροσωληνίου, με παράλληλη εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί συνδυασμό διάθεσης μικροσωληνίου και καλωδίου οπτικών ινών αποκλειστικής χρήσης, η οποία απαλλάσσει τον Πελάτη από τις εργασίες εγκατάστασης / συντήρησης οπτικού καλωδίου. Το καλώδιο οπτικών ινών που θα εγκατασταθεί παρέχεται από τον Πάροχο πρέπει να είναι σύμφωνο με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Σημειώνεται ότι στη περίπτωση τοποθέτησης μικροσωληνίων εντός πλαστικού σωλήνα, η τοποθέτηση αυτή μπορεί να γίνει είτε κατά την υλοποίηση του δικτύου είτε αργότερα μετά από σχετικό αίτημα Παρόχου. Σε κάθε περίπτωση η RURAL CONNECT διαθέτει εξαρχής σωλήνα επαρκούς διατομής και τηρούνται συγκεκριμένοι χρόνοι απόκρισης διάθεσης και ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες μικροσωληνίου παρέχονται σε όλο το εύρος του οπτικού δικτύου οπισθόζευξης της RURAL CONNECT και είναι οι ακόλουθες:

 • mDuct IRU RIX: Υπηρεσία μακροχρόνιας διάθεσης μικροσωληνίου (IRU) που αφορά στη διασύνδεση μεταξύ του ΚΠΣΠ οικισμού (που καλύπτεται με οπτικό δίκτυο οπισθόζευξης) με το οικείο RIX.
 • mDuct IRU ΚΠΣΠ: Υπηρεσία μακροχρόνιας διάθεσης μικροσωληνίου (IRU) που αφορά στη διασύνδεση δύο ακραίων σημείων του δικτύου δηλαδή δύο κόμβων Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας ΚΠΣΠ (που καλύπτονται με οπτικό δίκτυο οπισθόζευξης).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Να έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ RURAL CONNECT και Παρόχου.
 • Να μπορεί να δοθεί η υπηρεσία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
 • Να μπορεί να δοθεί η υπηρεσία κατόπιν μελέτης εφικτότητας που θα εκπονεί η RURAL CONNECT
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες παροχής μικροσωληνίου παρέχονται με τη μορφή μακροχρόνιας χρήσης IRU για περίοδο δέκα (10) ετών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η RURAL CONNECT προσφέρει τη δυνατότητα φιλοξενίας εξοπλισμού Παρόχου στους Περιφερειακούς Κόμβους Διασύνδεσης των Νησίδων (RIX), προκειμένου ο Πάροχος να διασυνδέεται με το δίκτυο της RURAL CONNECT στην περιοχή κάλυψης του RIX.

ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες Φιλοξενίας στο RIX συνίστανται σε:

 • Υπηρεσία Hosting RIX: Διάθεση χώρου σε ικρίωμα με παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας στα RIX, ώστε ο Πάροχος να μπορεί να εγκαταστήσει τηλεπικοινωνιακά συστήματα στο RIX.
 • Υπηρεσία Διασύνδεσης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του Παρόχου και του εξοπλισμού της RURAL CONNECT (ODF). Η υπηρεσία Διασύνδεσης διακρίνεται σε:
  • Υπηρεσία Bitstream RIX: Μεταφορά κίνησης Bitstream. Η υπηρεσία αυτή είναι προαπαιτούμενο για την παροχή των υπηρεσιών Bitstream.
  • Υπηρεσία Ethernet RIX: Μεταφορά κίνησης Ethernet. Η υπηρεσία αυτή είναι προαπαιτούμενη για την παροχή της υπηρεσίας Ethernet.
Και στις δύο παραπάνω υπηρεσίες (Bitstream RIX και Ethernet RIX) η διασύνδεση του Παρόχου θα γίνεται με τη χρήση ζεύγους patchcords κατάλληλου τύπου τερματισμού και κατάλληλου μήκους. Η ευθύνη διασύνδεσης ανήκει στον Πάροχο, ενώ τα όρια τερματισμού θα κοινοποιούνται στον Πάροχο.
 • Υπηρεσία OFC RIX: Διασύνδεση με Εξωτερικό Καλώδιο Οπτικών Ινών (Optical Fiber Collocation) των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Παρόχου, με το Φρεάτιο της RURAL CONNECT (ΦΥΠ) στο RIX. Η υπηρεσία αυτή είναι προαπαιτούμενη για την παροχή των υπηρεσιών Bitstream, Ethernet και Ζεύγους Οπτικών Ινών.
Η παροχή της υπηρεσίας Hosting RIX είναι προαπαιτούμενη για την παροχή των υπηρεσιών Bitstream RIX, Ethernet RIX και OFC RIX.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Να έχει υπογράφει σχετική Σύμβαση μεταξύ Παρόχου και της RURAL CONNECT.
 • Να είναι αντικειμενικά τεχνικά εφικτό (πχ ύπαρξη διαθέσιμου χώρου στα RIX, κατάλληλου για την αιτηθείσα υπηρεσία Hosting RIX, συμμόρφωση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Παρόχου με τα διαδεδομένα σχετικά διεθνή πρότυπα κλπ)
 • O εξοπλισμός του Παρόχου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχονται από την RURAL CONNECT.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παροχή της υπηρεσίας Hosting RIX συνοδεύεται από δέσμευση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου παραμονής τριών (3) ετών.
Η παροχή των υπηρεσιών Bitstream RIX, Ethernet RIX, OFC RΙX συνοδεύεται από δέσμευση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου παραμονής ενός (1) έτους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η RURAL CONNECT προσφέρει τη δυνατότητα φιλοξενίας εξοπλισμού Παρόχου στους ασύρματους κόμβους της (ΚΠΣΠ Α), προκειμένου ο Πάροχος να μπορεί να εγκαταστήσει Υπαίθρια Καμπίνα Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και κεραιοσυστήματα για την ανάπτυξη του δικτύου του.

ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες φιλοξενίας σε ΚΠΣΠ Α συνίστανται σε:

 • Υπηρεσία Hosting ΚΠΣΠ Α: Διάθεση χώρου σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο του ΚΠΣΠ Α για εγκατάσταση Υπαίθριας Καμπίνας Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Shelter).
 • Υπηρεσία Antenna ΚΠΣΠ Α: Διάθεση χώρου σε υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό ιστό/πυλώνα για εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων.
Η παροχή της υπηρεσίας Hosting ΚΠΣΠ Α είναι προαπαιτούμενη για την παροχή της υπηρεσίας Antenna ΚΠΣΠ Α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Να έχει υπογράφει σχετική Σύμβαση μεταξύ Παρόχου και της RURAL CONNECT.
 • Να είναι αντικειμενικά τεχνικά εφικτό (πχ. Ύπαρξη διαθέσιμου χώρου στα ΚΠΣΠ Α, κατάλληλου για την αιτηθείσα υπηρεσία, να έχει γίνει η αδειοδότηση και ρευματοδότηση με ευθύνη του Παρόχου, συμμόρφωση για τα κεραιοσυστήματα, υπαίθριες καμπίνες κλπ με τα διαδεδομένα σχετικά διεθνή πρότυπα,έλλειψη ασυμβατότητας κλπ).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παροχή της υπηρεσίας Hosting ΚΠΣΠ Α και Antenna ΚΠΣΠ Α συνοδεύεται από δέσμευση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου παραμονής δέκα (10) ετών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2

Ethernet

Αφορούν στην παροχή μισθωμένων γραμμών υψηλής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (Χωρητικότητα - Ethernet).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες EVC Ethernet αφορούν στην παροχή συμμετρικών γραμμών τεχνολογίας Ethernet για τη μετάδοση δεδομένων στο δίκτυο οπισθόζευξης μεταξύ των Περιφερειακών Κόμβων Διασύνδεσης Νησίδας (RIX) και των Κόμβων Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ).
Παρέχονται στους Περιφερειακούς Κόμβους Διασύνδεσης Νησίδας (RIX) και στους Κόμβους Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ), και διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους:

 • Υπηρεσίες EVC e-Line: συμμετρικές μισθωμένες γραμμές αποκλειστικής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (EPL).
 • Υπηρεσίες EVC s-Line: συμμετρικές μισθωμένες γραμμές αποκλειστικής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (EPL).
 • Υπηρεσίες EVC e-VLine: συμμετρικές ιδεατές μισθωμένες γραμμές αποκλειστικής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (EPVL).
 • Υπηρεσίες EVC s-VLine: συμμετρικές ιδεατές μισθωμένες γραμμές αποκλειστικής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (EPVL).
 • Υπηρεσίες EVC e-Link: συμμετρικές μισθωμένες γραμμές με ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα σε κατάσταση συμφόρησης του δικτύου, ίση με το 30% της ονομαστικής.
 • Υπηρεσίες EVC e-VLink: συμμετρικές ιδεατές μισθωμένες γραμμές με ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα σε κατάσταση συμφόρησης του δικτύου, ίση με το 30% της ονομαστικής.
ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες EVC Ethernet παρέχονται σε χωρητικότητες έως 1 Gbps, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα B.1 :
Υπηρεσία Χωρητικότητα Αναλογία Υπερκάλυψης (Contention Ratio)
EVC e-Line 10 10 Mbps 1:01
EVC s-Line 10 10 Mbps 1:01
EVC e-Line 30 30 Mbps 1:01
EVC e-Line 100 100 Mbps 1:01
EVC s-Line 100 100 Mbps 1:01
EVC e-Line 250 250 Mbps 1:01
EVC e-Line 500 500 Mbps 1:01
EVC e-Line 1000 1 Gbps 1:01
EVC e-VLine 10 10 Mbps 1:01
EVC s-VLine 10 10 Mbps 1:01
EVC e-VLine 30 30 Mbps 1:01
EVC e-VLine 100 100 Mbps 1:01
EVC s-VLine 100 100 Mbps 1:01
EVC e-VLine 250 250 Mbps 1:01
EVC e-VLine 500 500 Mbps 1:01
EVC e-VLine 1000 1 Gbps 1:01
EVC e-Link 10 10 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα
EVC e-Link 30 30 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα
EVC e-VLink 10 10 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα
EVC e-VLink 30 30 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Να έχει υπογραφεί σχετική Σύμβαση μεταξύ του Παρόχου και της RURAL CONNECT.
 • Ο Πάροχος να λαμβάνει υπηρεσίες Φιλοξενίας στο RIX της περιοχής κάλυψης του συγκεκριμένου ΚΠΣΠ και έχει διασυνδεθεί στο δίκτυο της RURAL CONNECT μέσω της υπηρεσίας Ethernet RIX.
 • Να είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας βάσει μελέτης εφικτότητας που θα εκπονεί η RURAL CONNECT.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παροχή των υπηρεσιών Ethernet συνοδεύεται από δέσμευση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου παραμονής ενός (1) έτους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες CE-EVC Ethernet αφορούν στην παροχή συμμετρικών γραμμών τεχνολογίας Ethernet για τη σύνδεση Σ/Π Τελικών Χρηστών ή του Παρόχου με τους Περιφερειακούς Κόμβους Διασύνδεσης Νησίδας (RIX) που καλύπτουν τους αντίστοιχους Κόμβους Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ).
Παρέχονται στους Περιφερειακούς Κόμβους Διασύνδεσης Νησίδας (RIX), καθώς και σε όλους τους οικισμούς που έχει εγκατασταθεί Κόμβος Πρόσβασης Συνάθροισης και Πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ), και διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους:

 • Υπηρεσίες CE-EVC e-Line: συμμετρικές μισθωμένες γραμμές αποκλειστικής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (EPL).
 • Υπηρεσίες CE-EVC s-Line: συμμετρικές μισθωμένες γραμμές αποκλειστικής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (EPL).
 • Υπηρεσίες CE-EVC e-VLine: συμμετρικές ιδεατές μισθωμένες γραμμές αποκλειστικής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (EVPL).
 • Υπηρεσίες CE-EVC s-VLine: συμμετρικές ιδεατές μισθωμένες γραμμές αποκλειστικής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας (EVPL).
 • Υπηρεσίες CE-EVC e-Link: συμμετρικές μισθωμένες γραμμές με ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα σε κατάσταση συμφόρησης του δικτύου, ίση με το 30% της ονομαστικής(EPL).
 • Υπηρεσίες CE-EVC e-VLink: συμμετρικές ιδεατές μισθωμένες γραμμές με ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα σε κατάσταση συμφόρησης του δικτύου, ίση με το 30% της ονομαστικής (EVPL).
ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες CE-EVC Ethernet παρέχονται σε χωρητικότητες έως 1 Gbps, σύμφωνα με τον Πίνακα Β.2 .
Υπηρεσία Χωρητικότητα Αναλογία Υπερκάλυψης (Contention Ratio)
CE-EVC e-Line 10 10 Mbps 1:01
CE-EVC s-Line 10 10 Mbps 1:01
CE-EVC e-Line 30 30 Mbps 1:01
CE-EVC e-Line 100 100 Mbps 1:01
CE-EVC s-Line 100 100 Mbps 1:01
CE-EVC e-Line 250 250 Mbps 1:01
CE-EVC e-Line 500 500 Mbps 1:01
CE-EVC e-Line 1000 1 Gbps 1:01
CE-EVC e-VLine 10 10 Mbps 1:01
CE-EVC s-VLine 10 10 Mbps 1:01
CE-EVC e-VLine 30 30 Mbps 1:01
CE-EVC e-VLine 100 100 Mbps 1:01
CE-EVC s-VLine 100 100 Mbps 1:01
CE-EVC e-VLine 250 250 Mbps 1:01
CE-EVC e-VLine 500 500 Mbps 1:01
CE-EVC e-VLine 1000 1 Gbps 1:01
CE-EVC e-Link 10 10 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα
CE-EVC e-Link 30 30 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα
CE-EVC e-VLink 10 10 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα
CE-EVC e-VLink 30 30 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Να έχει υπογραφεί σχετική Σύμβαση μεταξύ του Παρόχου και της RURAL CONNECT.
 • Ο Πάροχος να λαμβάνει υπηρεσίες Φιλοξενίας στο RIX της περιοχής κάλυψης του συγκεκριμένου ΚΠΣΠ και έχει διασυνδεθεί στο δίκτυο της RURAL CONNECT μέσω της υπηρεσίας Ethernet RIX.
 • Να είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας βάσει μελέτης εφικτότητας που θα εκπονεί η RURAL CONNECT.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παροχή των υπηρεσιών Ethernet συνοδεύεται από δέσμευση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου παραμονής ενός (1) έτους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3

Bitstream

Αφορούν στη διασύνδεση τελικών χρηστών τρίτων Παρόχων και μεταφορά της κίνησής τους σε ένα κεντρικό σημείο (Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης - Bitstream).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Bitstream DSL), δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο να παρέχει στον Τελικό Χρήστη ευρυζωνικές υπηρεσίες, μέσω του δικτύου της RURAL CONNECT. Αφορά στη διασύνδεση τελικών χρηστών Παρόχων και τη μεταφορά της τηλεπικοινωνιακής τους κίνησης σε ένα κεντρικό σημείο (Περιφερειακός Κόμβος Διασύνδεσης Νησίδας, RIX). Η κίνηση από άκρο σε άκρο μεταξύ του Τελικού Χρήστη και του Παρόχου θα είναι σε επίπεδο Ethernet.
Η υπηρεσία Bitstream DSL περιλαμβάνει:

 • Την παροχή από την RURAL CONNECT της γραμμής πρόσβασης VDSL2 στον Τελικό Χρήστη.
 • Την παροχή από την RURAL CONNECT διασύνδεσης Ethernet, μέσω της οποίας ο Πάροχος θα μπορεί να μεταφέρει κίνηση συνδρομητών οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα ΚΠΣΠ DSL (VDSL2-DSLAM) του συγκεκριμένου RIX.
ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 1. Η υπηρεσία Βitstream DSL παρέχεται μόνο στα σημεία (οικισμούς), όπου η RURAL CONNECT έχει εγκαταστήσει ενεργό εξοπλισμό (ΚΠΣΠ DSL) και ο Τελικός Χρήστης βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του.
 2. Η υπηρεσία Bitstream DSL σε ένα συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη παρέχεται μέσω του υφιστάμενου δικτύου πρόσβασης χαλκού του ΟΤΕ. Συγκεκριμένα η υπηρεσία διατίθεται με χρήση της υπηρεσίας του Τοπικού Υποβρόχου του ΟΤΕ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο
 3. Η RURAL CONNECT παρέχει την υπηρεσία Βitstream DSL σε ένα συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη, με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων (data).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σε κάθε οικισμό που καλύπτεται από κόμβο ΚΠΣΠ DSL, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Class A ή Class B,προσφέρεται το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Downstream/Upstream) ΑΝΑΛΟΓΙΑΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ (Contention Ratio)
Bitstream DSL CLASS A μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 30 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 4Mbps 1:20
Bitstream DSL CLASS ΑBusiness μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 30 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 4Mbps 1:05
Bitstream DSL CLASS B μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 8 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 2 Mbps 1:40
Bitstream DSL CLASS B Business μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 8 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 2 Mbps 1:10
Bitstream DSL CLASS S μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 24 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 1 Mbps 1:05
BITSTREAM DSL CLASS V30 μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 30 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 3 Mbps -
BITSTREAM DSL CLASS V50 μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 50 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 5 Mbps -
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Να έχει υπογραφεί η σχετική Σύμβαση μεταξύ RURAL CONNECT και Παρόχου.
 • O Πάροχος να λαμβάνει την υπηρεσία Φιλοξενίας στο RIX της περιοχής κάλυψης του συγκεκριμένου ΚΠΣΠ DSL και να έχει διασυνδεθεί στο δίκτυο της RURAL CONNECT μέσω της υπηρεσίας Bitstream RIX
 • Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικισμού (που έχει εγκατασταθεί ο ΚΠΣΠ DSL) στην περιοχή κάλυψης του RIX και στην τεχνικά συγκεκριμένη απόσταση, ώστε να επιτυγχάνεται  η κατάλληλη ταχύτητα συγχρονισμού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παροχή της υπηρεσίας θα συνοδεύεται από δέσμευση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου παραμονής δώδεκα (12) μηνών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Bitstream LTE, δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο να παρέχει στον Τελικό Χρήστη ευρυζωνικές υπηρεσίες, μέσω του δικτύου της RURAL CONNECT. Αφορά στη διασύνδεση τελικών χρηστών Παρόχων και τη μεταφορά της τηλεπικοινωνιακής τους κίνησης σε ένα κεντρικό σημείο (Περιφερειακός Κόμβος Διασύνδεσης Νησίδας, RIX). Η κίνηση από άκρο σε άκρο μεταξύ του Τελικού Χρήστη και του Παρόχου θα είναι σε επίπεδο Ethernet.
Η υπηρεσία Bitstream LTE περιλαμβάνει:

 • Την παροχή από την RURAL CONNECT της συσκευής πρόσβασης (LTE MODEM) στον Τελικό Χρήστη.
 • Την παροχή από την RURAL CONNECT διασύνδεσης Ethernet, μέσω της οποίας ο Πάροχος θα μπορεί να μεταφέρει κίνηση συνδρομητών οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα ΚΠΣΠ LTE του συγκεκριμένου RIX.
ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 1. Η υπηρεσία Βitstream LTE παρέχεται μόνο στα σημεία (οικισμούς), όπου η RURAL CONNECT  καλύπτει μέσω των κόμβων ΚΠΣΠ LTE.
 2. Η υπηρεσία Bitstream LTE σε ένα συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη παρέχεται μέσω του ασύρματου δικτύου πρόσβασης τεχνολογίας LTE της RURAL CONNECT.
 3. Η RURAL CONNECT παρέχει την υπηρεσία Bitstream LTE σε ένα συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη, με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων (data).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σε κάθε οικισμό που καλύπτεται από κόμβο ΚΠΣΠ LTE, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Class A ή Class B, προσφέρεται το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ.2.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Downstream/Upstream) ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ (Contention Ratio)
Bitstream LTE CLASS A μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 30 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 4Mbps 1:20
Bitstream LTE CLASS Α Business μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 30 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 4Mbps 1:05
Bitstream LTE CLASS B μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 8 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 2 Mbps 1:40
Bitstream LTE CLASS B Business μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 8 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 2 Mbps 1:10
Bitstream LTE CLASS S μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 24 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 1 Mbps 1:05
BITSTREAM LTE CLASS V30 μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 30 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 3 Mbps -
BITSTREAM LTE CLASS V50 μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 50 Mbps / μέγιστος ρυθμός μετάδοσης 5 Mbps -
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Να έχει υπογραφεί η σχετική Σύμβαση μεταξύ RURAL CONNECT και Παρόχου.
 • O Πάροχος να λαμβάνει την υπηρεσία Φιλοξενίας στο RIX της περιοχής κάλυψης του συγκεκριμένου ΚΠΣΠ και να έχει διασυνδεθεί στο δίκτυο της RURAL CONNECT μέσω της υπηρεσίας Bitstream RIX
 • Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικισμού (που έχει εγκατασταθεί ο ΚΠΣΠ DSL) στην περιοχή κάλυψης του RIX.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παροχή της υπηρεσίας θα συνοδεύεται από δέσμευση ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου παραμονής δώδεκα (12) μηνών.